Sergiys - статьи
RSS
 
Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні типових ризиків, які існують під час застосування оперативними підрозділами поліції превентивних заходів стосовно осіб зі злочинним задумом або наміром. Прикладне значення вбачається у можливості використання даних результатів дослідження у якості загальних засад методичного характеру з приводу оптимізації превентивної роботи, яка є різновидом профілактично-попереджувальної діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України.
Каталог: Право 
312 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
Стаття обґрунтовує соціальну необхідність невідкладної розробки загальної програми щодо вжиття адекватних заходів для налагодження дієвого державного механізму протидії тіньовій економіці. Така програма повинна мати комплексний характер, оскільки її головним завданням має бути побудова антисистеми, яка протистоятиме вдало сконструйованій і налагодженій системі тіньової економіки. Рух у цьому напрямку слід розпочати з права, оскільки воно є формальним регулятором суспільних відносин і проголошує норми поведінки, зокрема й у сфері економіки.
Каталог: Право 
392 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні типових ознак осіб, які схильні певний час перебувати у стані злочинного помислу (задуму або наміру). Прикладне значення вбачається у можливості використання даних результатів дослідження у якості орієнтирів оперативної уваги під час організації та планування превентивної роботи.
Каталог: Право 
584 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
У статті констатуються окремі проблеми щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності органами внутрішніх справ України на етапі кримінального провадження та вносяться пропозиції з приводу оптимізації оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження. В статье констатируются отдельные проблемы по осуществлению оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины на этапе уголовного производства, вносятся предложения по оптимизации оперативно-розыскного сопровождения уголовного производства.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
В статье излагаются авторские умозаключения о понятии "превенция преступлений" и его соотношении с понятиями "профилактика преступлений", "предупреждение преступлений", "предотвращение преступлений", "пресечение преступлений".
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
У статті викладені рекомендації щодо організаційно-тактичних засад превентивної діяльності оперативних підрозділів ОВС України стосовно осіб з «голим умислом» на вчинення злочину. В статье излагаются рекомендации, касающиеся организационно-тактических основ превентивной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Украины в отношении лиц с «голым умыслом» на совершение преступления.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
В эпистолярном стиле излагается авторская точка зрения на некоторые проблемные и спорные вопросы ОРД, как науки.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
У статті констатуються чинники суб’єктивного характеру, які не сприятимуть ефективній реалізації державної політики в сфері попередження злочинів.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
Стаття присвячена розгляду питань стосовно типової характеристики постраждалих від тяжких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень, наводяться певні відомості щодо їх віку, освіти, взаємних зі злочинцем стосунків та родинних зв’язків. У статті надається характеристика постзлочинної поведінки потерпілих. Статья посвящена рассмотрению вопросов касательно типовой характеристики пострадавших от тяжких и средней тяжести телесных повреждений, приводятся сведения о их возрасте, образовании, взаимоотношений с преступником и родственных связях. В статье предоставляется характеристика постпреступного поведения потерпевших.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
Визначення факторів, які не сприятимуть покращенню стану протидії злочинності з боку оперативних підрозділів поліції України.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
Здійснено критичний аналіз нормативно-правових актів України, з конс-татацією факторів, які негативно впливають на профілактико-попереджувальну діяльність оперативних підрозділів МВС України. Проведен критический анализ нормативно-правовых актов Украины, с констатацией факторов, которые негативно влияют на профилактико-предупредительную деятельность оперативных подразделений МВД Украины.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
На підставі аналізу історичних періодів розвитку європейського суспільства висувається гіпотеза щодо існування в історії судочинства шістьох форм доказування вини, наводяться їх типові ознаки. На основе анализа исторических периодов развития европейского общества выдвигается гипотеза о существовании в истории судопроизводства шести форм доказывания вины, описываются их типичные признаки.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
У статті викладаються методологічні засади щодо виявлення латентних фактів схиляння особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, констатуються джерела інформації про вчинення цього злочину та визначаються оперативні орієнтири для проведення розшукової роботи, наводиться класифікація суб’єктів злочину та ознаки, які дозволять їх розпізнати під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. В статье излагаются методологические основы выявления латентных фактов склонения лица к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, называются источники информации о совершении этого преступления и определяются оперативные ориентиры розыскной роботы, дается классификация субъектов преступления, указываются признаки, которые позволят их распознать во время проведения оперативно-розыскной деятельности.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
У статті розглянуто проблематику забезпечення контролю оперативної обстановки підрозділами внутрішньої безпеки МВС України, зокрема здійснена класифікація проблем і описана їх суть. В статье рассмотрена проблематика обеспечения контроля оперативной обстановки подразделениями внутренней безопасности МВД Украины, в частности осуществлена классификация проблем и описана их суть. The article describes the problems of control of the operational situation of the police in Ukraine, developed a classification of problems and described by their essence.
Каталог: Право 
831 дней(я) назад · от Сергей Сафронов
1-14 от 16
Показывать по: 
1
 

Форум техподдержки · Главред
Следите за новинками:

О проекте · Новости · Отзывы · Контакты · Реклама · Помочь Либмонстру

Украинская цифровая библиотека ® Все права защищены.
2014-2017, LIBRARY.UA - составная часть международной библиотечной сети Либмонстр (открыть карту)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK